نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 85,770
شاخص صنعت 74,859/7
شاخص50شرکت فعالتر 3,431/6
شاخص آزاد شناور 92,828/9
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,533/4
شاخص قیمت 50 شرکت 177,499/2
شاخص بازار اول 59,513/4
شاخص بازار دوم 190,093/4
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار