نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 202,958/7
شاخص صنعت 183,092
شاخص50شرکت فعالتر 8,586/9
شاخص آزاد شناور 228,998/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 9,954
شاخص قیمت 50 شرکت 452,844/2
شاخص بازار اول 152,039/1
شاخص بازار دوم 392,258/8
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار