نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 302,520/4
شاخص صنعت 271,728/2
شاخص50شرکت فعالتر 11,881/8
شاخص آزاد شناور 350,426
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,125/7
شاخص قیمت 50 شرکت 713,408/9
شاخص بازار اول 219,729/5
شاخص بازار دوم 615,843/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار