نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 164,834/6
شاخص صنعت 149,656/8
شاخص50شرکت فعالتر 7,155
شاخص آزاد شناور 176,836/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 8,103/1
شاخص قیمت 50 شرکت 364,385/8
شاخص بازار اول 121,456/9
شاخص بازار دوم 328,258/8
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار