نمودارهای شاخص های پیشرفته
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 309,098/4
شاخص صنعت 276,965
شاخص50شرکت فعالتر 12,223/1
شاخص آزاد شناور 353,880/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,436/1
شاخص قیمت 50 شرکت 719,352/2
شاخص بازار اول 223,552/1
شاخص بازار دوم 633,476
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار