شماره حساب های شرکت
ليست شماره حساب هاي اوراق شركت كارگزاري سپهر باستان
بانك شماره حساب                شماره شبا
ملي 108442990008 IR86-0170-0000-0010-8442-9900-08
ملت 4815124684  
پاسارگاد 289-810-795155-1  
سامان 849-40-1093528-1